Kognitionsvetenskap

om mänskligt tänkande

Depression

Depression är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna i dagens moderna samhälle. Sjukdomen leder ofta till svårigheter med att koncentrera sig i skolan, arbetet och familjelivet. Depression är ett tillstånd av nedstämdhet, där brist på intresse och glädje över de flesta aktiviteter, trötthet och minskade energinivåer är viktiga egenskaper.

I detta inlägg kommer vi kika närmare på depression, vilka som är de vanligaste symptomen och hur man kan utesluta kroppslig sjukdom.

Hur upplevs depression?

Allvarligt deprimerade personer upplever ofta att de inte kan klara av vardagen. Det är en naturlig del av livet att ibland känna sig nedstämd, men det finns en tydlig gräns mellan de normala humörsvängningarna och en faktisk depression. Vid depression kommer det emellertid ofta inte att finnas någon extern, utlösande orsak. Sjukdomen är ofta helt oförklarlig för dem som har sjukdomen. Med andra ord är det inte fråga om en krisreaktion på en känd upplevelse. Läs mer i denna artikel om depression.

De viktigaste symptomen är:

  • Brist på intresse eller glädje i vanliga aktiviteter och nöjen.
  • Minskad aptit / viktminskning eller ökad aptit / viktökning.
  • Minskad eller ökad mängd sömn.
  • Rastlöshet.
  • Mindre sexlust.
  • Brist på energi, trötthet.
  • Negativa tankar om sig själv, självskuld och överdriven skuld.
  • Minskad koncentrationsförmåga och obeslutsamhet.
  • Återkommande tankar om döden, självmordstankar och ibland självmordsförsök.

Blodprov för att utesluta kroppslig sjukdom

Numera har det blivit allt vanligare att läkaren tar ett blodprov för att utesluta brister och sjukdomar som grund till depression. Det går även som privatperson att beställa dessa blodprov via Medisera, där deras läkare kommer att kommentera om någon av blodanalyserna skulle avvika.

Chansen att bli botad i den individuella depressiva episoden är alltid god - även utan behandling. Behandlingen kan dock förkorta både längd och grad av episoden. Det är därför viktigt att du söker hjälp när symtomen börjar dyka upp. De flesta människor får bara en eller några få episoder under sin livstid. I samband med vissa typer av depression kommer det emellertid att förekomma återfall, och här kan förebyggande behandling ofta vara nödvändig.

Hur behandlas depression?

För de mildaste depressionerna räcker samtalsterapi. Ibland kommer det emellertid att finnas ett behov av att behandla med antidepressiva läkemedel. Behandling med tricykliska antidepressiva läkemedel är lika effektiva som selektiva återupptagshämmare.

I svårare fall, särskilt där patienten kan löpa självmordsrisk på grund av självmordstankar, kan det bli läge för en sjukhusvistelse. Behandlingen kan antingen vara antidepressivt läkemedel eller om detta inte fungerar så är det vanligt med elektrochockbehandling, vilket är en säker och effektiv behandling.

17 Jun 2021