Kognitionsvetenskap

om mänskligt tänkande

Tvärvetenskap

Det är många som har åsikter när det gäller vad tvärvetenskap innebär. Problemet är att enigheten verkar vara låg. Här erbjuds en av dessa beskrivningar om vad tvärvetenskap är. Den kan mycket väl ifrågasättas av andra.

För att förstå innebörden av tvärvetenskap behöver man först förstå vad som menas med discipliner och vilka närbesläktade begrepp som finns.

En disciplin är ett väl avgränsat ämnen som studerar mycket specifika frågor inom ramen för vissa vetenskapliga kriterier. Några exempel är matematik, fysik, biologi, psykologi, antropologi, historia och filosofi. De tre första utgår ifrån naturvetenskapliga ideal, de två nästföljande ämnena utgår ifrån samhällsvetenskapliga och beteendevetenskaliga ideal medan de två sista ämnena främst ingår inom humanistiska vetenskapsideal.

Mångvetenskap är ett vetenskapligt fält som inkorporerar andra discipliner utan att ha något teoretisk utbyte mellan disciplinerna. Två exempel på fält som är mångvetenskapliga är pedagogik och kommunikationsvetenskap. Dessa mångavetenskapliga ämnen inrymmer flera discipliner sida vid sida. Det är svårt att avgöra om något av dessa ingående ämnen är mer inflytelserikt vid en given tidpunkt.

Tvärvetenskap bygger på att minst två discipliner syntetiseras inom ett nytt fält. Det vanliga är att flera discipliner påverkar utformandet och bevisningen av en gemensam teori. Det är inte helt ovanligt att frågor uppkommer och formuleras av filosofer för att sedan testas empiriskt inom psykologi, datavetenskap och neurovetenskap. Tvärvetenskap innebär att en och samma frågeställning gemensamt får sin lösning av flera discipliner. Eftersom olika discipliner har något olika vetenskapliga ideal och metoder kan det dock uppstå viss oenighet om hur svaret på den gemensamma frågan ska tolkas.

Huvudfrågan inom kognitionsvetenska är: vad är mänskligt tänkande? En annan central frågor är var gränsen för kognition går. Kan maskiner tänka? Kan maskar tänka? Skiljer sig tänkande från känslor? Under de senaste decennierna har det formulerats mängder med frågor kring tänkande och dess gränser. De ingående disciplinerna har hjälpts åt att svara på frågorna. Vilka discipliner som bidrar beror lite på vilken fråga som ställs. Ibland kan bara några discipliner bidra och ibland kan alla discipliner bidra.

Sammantaget kan man säga att tvärvetenskap bygger på att flera discipliner gemensamt svarar på vetenskapliga frågor medan mångvetenskap samlar discipliner inom ett fält och ställer olika frågor som alla har med det specifika fältet att göra. Tvärvetenskap har som ambition att skapa synteser av de olika disciplinernas forskning och svar. Mångvetenskap behåller svaren inom sina specialdiscipliner utan ambition att skapa syntes.

Kommentera gärna.